Szolgáltatások

Cégünk alapvetően kis-, közép-, és nagyfeszültségű szabadvezetékes és kábelhálózatok, illetve közvilágítási hálózatok tervezésével és engedélyeztetésével foglalkozik.
Elsődleges működési területünk Magyarország, azonban az országhatáron kívüli területeken is vállalunk tervezési, szakértési feladatokat. A hazai piacon meglévő minden Hálózati Engedélyesnél a szükséges tervezői minősítésekkel rendelkezünk.

Gyakorlatunkban ugyanúgy előfordul hosszabb távvezeték hálózatok kiviteli tervezése és engedélyeztetése – az első ötlettől a megvalósulásig -, vagy adott autópálya szakaszok teljes villamos energia ellátásának, közvilágításának és az útszakaszt keresztező villamos hálózatok kiváltásai-nak komplett tervezése, mint erőművek közcélú hálózatra csatlakoztatásának tervezése és engedélyeztetés, vagy akár egy kisebb tervezett létesítmény építése miatt szükséges keresztezési tervek készítése.

Fentiek mellett, 2005-ben új szolgáltatással bővítettük tevékenységünket. Együttműködési megállapodást kötöttünk a FUGRO Aerial Mapping B.V. nevű holland céggel. Az együttműködés keretében nyomvonalas létesítmények felmérését, és szakági terveinek elkészítését, valamint nagyobb területek lézeres felmérését végezzük.

Az általunk elvégzett komplex feladatokat az alábbiakban, néhány részterületre bontva próbáljuk szemléletesen bemutatni:

icon-keresztezesi-tervekKeresztezési (Engedélyezési) tervek készítése

Az iparágon kívülről érkező megrendeléseink közül talán az egyik leggyakrabban felmerülő feladat, hogy egy tervezett új épület, út, bármely magán, vagy ipari létesítmény tervezett állapota, esetleg a kivitelezési munkálatai érintik egy szabadvezetékes, vagy földkábeles elektromos hálózat nyomvonalát, biztonsági övezetét. Ilyenkor a hálózat üzemeltetője, a szolgáltatási terület, illetve a tervezett új létesítmény paramétereink függvényében, különböző műszaki tartalmú keresztezési (engedélyezési) terv készítését írja elő, melyet kizárólag minősítéssel rendelkező szaktervező készíthet.

Cégünk az ország teljes területén, bármely szolgáltató hálózatát érintő létesítmény esetén vállalja a szükséges tervek készítését, komplex ügyintézéssel és engedélyeztetéssel. A feladathoz sokszor elengedhetetlen geodéziai felmérés elvégzését is tudjuk vállalni.

A tervek készítését igyekszünk minden esetben a megrendelő minimális bevonásával, gyors határidővel, célzott ügyintézéssel végezni. Így elkerülhető, hogy a felmerült engedélyeztetési procedúra bármilyen fennakadást okozzon a tervezett projekt sikeres lebonyolításában.

icon-megvalosithatosagElőzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok és csatlakozási dokumentációk készítése

Az ilyen jellegű feladatok célja (tervezett nagyobb nyomvonalas létesítmények, vagy építendő kiserőművek közcélú hálózatra csatlakozásának kiviteli tervezése előtt), hogy a kiviteli tervfázis megkezdése előtt, a beruházó komplex képet kapjon a feladat várható volumenéről, a tervezés és kivitelezés során felmerülhető nehézségekről, illetve egy ilyen terv alapján nagy pontossággal becsülhető a projekt átfutási ideje és az egyes változatok várható költségvonzata.

Fentiek alapján a beruházó ezen átfogó, részletes elemzés alapján felelős döntéseket tud hozni, illetve a hálózati csatlakozás engedélyeztetése már egy biztosan megvalósítható, kiszámítható elemeket magában hordozó változatra végezhető el.

Ezen tanulmánytervek összeállítása során szokásunk minden olyan nyomvonalváltozatot megvizsgálni, amely műszaki szempontból ésszerű és megvalósítható, a beruházó érdekeinek és a műszaki-gazdasági optimum elvének szem előtt tartásával.

Tárgyi feladatok készítése során – többek között – az alábbi részterületekre is figyelmet fordítunk:

 • a tervezett változatokat ortofotók (légifelvételek) illesztésével is igyekszünk szemléletessé tenni
 • az egyes nyomvonalváltozatokat egyeztetjük a megvalósíthatóságot alapvetően meghatározó, és a térségben illetékes szervezetekkel, hatóságokkal, közmű üzemeltetőkkel
 • feltárjuk a térség környezeti jellemzőit a rendelkezésre álló adatok alapján
 • feltárjuk, bemutatjuk a kivitelezés és a későbbi üzemeltetés során esetlegesen figyelembe veendő sajátosságokat is
 • költségbecslést készítünk az aktuális időpontban ismert adatok és árak alapján, a főbb anyagcsoportok, és kivitelezési tételek figyelembe vételével
 • az egyes változatok megvalósíthatóságának műszaki, jogi és gazdaságossági szempontból történő összehasonlító elemzését is elvégezzük, az előnyök, hátrányok, lehetőségek és veszélyek részletes feltárásával
 • döntés-előkészítő szakértői véleményt adunk a megvalósítandó nyomvonalra vonatkozóan, ezzel is segítve a beruházói munkát

icon-tanulmanyokTervezett útszakaszokhoz közmű tanulmányok, közmű alátámasztó tervek

Az egyes tervezett útszakaszok útépítési engedélyezés tervfázisában, az egyes útvonal változatok által érintett elektromos hálózatainak meglévő állapotát dokumentáljuk, a rendelkezésre álló üzemeltetői adatok, a vonatkozó tervszinten meglévő helyszíni felmérések, útépítési és egyéb kapcsolódó szakági tervek felhasználásával.

Ezek után, meghatározzuk és dokumentáljuk a szabványelőírások és jogszabályok, valamint az esetleges speciális közútkezelői és/vagy beruházói előírások teljesítését célzó műszaki intézkedéseket, a vonatkozó tervszinten elérhető legnagyobb pontossággal.

A felmerülő beavatkozások, jelen tervszinten hiteles, hozzávetőleges költségbecslését is elvégezzük, az egyes változatok összehasonlító elemzésével együtt.

icon-kiviteli-tervezesKiviteli tervezés, megvalósulási dokumentációk összeállítása

home-rolunk-3Magában foglalja valamennyi műszaki részletterv, illetve keresztezési- és engedélyezési terv el-készítését, mely a kivitelezési munkálatokhoz szükséges.

Ide értjük a műszaki alapfeltételek tisztázását, a kezdeti adatbeszerzéseket, a helyszíni bejárásokat, talajmechanikai fúrásokat és geodéziai felméréseket ugyanúgy, mint a helyszín-, és hossz-szelvény rajzok, alapozási, statikai és acélszerkerkezeti tervek, a szigetelőlánc rajzok, fáziselren-dezések, optikai tervek készítését, vagy a részletes oszlop-, és anyagkimutatások, szerelési táb-lázatok, anyagrendelések összeállítását.

A tervekben szereplő valamennyi szöveges, rajzi- és térképi munkarészt számítógéppel készítjük, és digitális adatformában is szállítjuk.

Vállaljuk az általunk, vagy más mérnökirodák által tervezett, nyomvonalas távvezeték hálózatok, kivitelezés utáni megvalósult állapotának dokumentálását, részletes geodéziai bemérések, kivitelezői nyilatkozatok alapján.

A megvalósult állapot dokumentációját összeállítjuk papír alapú, illetve digitális nem szerkeszt-hető (pdf) és a megrendelő által kért digitális, szerkeszthető formátumban, oly módon, hogy az egy bármely meglévő nyilvántartási rendszerbe is integrálható legyen. (digitális, EOV helyes, AUTOCAD, vagy Microstation alapú rendszerben, akár online, vagy offline légifelvételes adatbázissal kiegészítve).

icon-engedelyeztetesVezetékjogi engedélyeztetés

A nyomvonalas létesítmények engedélyeztetése sok kiegészítő részlettervet igénylő, több lépcsős, összetett tevékenység, mely során figyelemmel kell kísérni a gyakran változó jogi szabályozásokat.

Irodánk vállalkozik mind az általunk tervezett, mind már meglévő műszaki tervekkel rendelkező létesítmények (közcélú, magán, termelői, vagy csatlakozó vezetékeinek) vezetékjogi, illetve szükséges egyéb hatósági és üzemeltetői engedélyeztetésére, teljes körű lebonyolítással, az engedélyezéshez szükséges minden kapcsolódó részlet-, és engedélyezési tervek elkészítésével és a jóváhagyások megszerzésével együtt.

Ide kapcsolódóan elkészítjük vezetékjog földhivatali bejegyzéséhez szükséges, záradékolt dokumentációkat, bonyolítjuk az érintett ingatlantulajdonosok eljárásba történő bevonását, elkészítettjük a szükséges kárszakértői szakvéleményeket, forgalomtechnikai, fakivágási és erdőnyiladék-terveket, vagy a termőterületek művelés alóli időleges- és végleges kivonására vonatkozó, illetve rekultivációs terveket. Vállaljuk hírközlő hálózatok keresztezése során esetlegesen szükségessé váló erősáramú befolyásolási vizsgálatok elvégzését, akár a vonatkozó zavartatási mérésekkel együtt, illetve optikai összeköttetések létesítése esetén a szükséges Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz benyújtandó engedélyezési dokumentáció összeállítását.

Az engedélyezés teljes folyamatában közreműködünk, s eljárunk a megrendelő nevében, illetve helyette.

icon-tenderdokumentaciokTenderdokumentációk és kivitelezési ütemtervek összeállítása

Irodánk vállalja mind az általunk tervezett, mind már meglévő műszaki tervekkel rendelkező létesítmények kivitelezésére és anyagszállítására (szigetelők, szerelvények, sodronyok, oszlopok, stb.) vonatkozó tenderkiírás ill. ajánlati felhívás műszaki dokumentációjának összeállítását, azokat akár külön kivitelezői szakterületekre bontva. beruházói igény esetén közreműködést vállalunk a kereskedelmi feltételek kidolgozásában is.

Szakértői segítséget tudunk nyújtani a beérkezett ajánlatok műszaki kiértékelésében, illetve akár a kivitelezővel való szerződéskötés folyamatában.

icon-dokumentacioDokumentáció felújítások

Régóta meglévő nyomvonalas hálózatok dokumentációi az idő elteltével rongálódhatnak, jelentősen veszíthetnek aktualitásukból a folyamatosan változó környezet, és változó keresztezések következtében. Ez nagymértékben megnehezíti az üzemeltető napi teendőit, adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését, illetve a jelentkező esetleges hibajelenségek elhárítását. Ezen problémák kezelésére, egy aktuális dokumentáció összeállításának érdekében az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésével tudunk segíteni:

 • a távvezeték oszlopai és a távvezeték környezete valós állapotának pontos geodéziai felmérése és ábrázolása
 • a környezet valós jogi állapotának (ingatlanok nyilvántartott helyrajzi száma, tényleges telekosztások stb.) felmérése és ábrázolása
 • tényleges maximális húzófeszültség számítása a felmérés során elvégzett belógás- és hőmérsékletmérés alapján
 • az érvényben lévő szabványok szerinti tényleges belógási görbék számítása és ábrázolása
 • részletes és pontos anyagkimutatás készítése
 • az előzőek alapján a távvezeték és környezete valós állapotát tükröző átnézeti-, nyomvonal- és hossz-szelvény rajzok digitális formában történő megjelenítése és rögzítése
 • szabványossági vizsgálatok a létesítéskor érvényben lévő szabványok és a felméréskor hatályos szabványok, rendeletek előírásainak figyelembe vételével
 • a szabványtalan állapot megszüntetésének elvi lehetőségei, oszlopáthelyezéssel nem járó távvezeték átalakítások esetén a szükséges tervek elkészítése (szigetelőlánc kettőzés kiviteli terve, újraszabályozás szerelési táblázata stb.)
 • a távvezeték és környezete valós állapota ill. a földhivatali nyilvántartás összehasonlítása
 • az aktualizált nyomvonal online, vagy offline légifelvételes adatbázissal történő kiegészítése

icon-szakertoMűszaki szakértői tevékenységek

Bármely munkafolyamat (kivitelezés, tervezés, pályáztatás, stb.) során felmerülő iparági problémák kezeléséhez, megrendelői felelős döntések meghozatalához, nagy tapasztalattal rendelkező kollégáink állnak rendelkezésre akár alkalmanként (napi, vagy akár óradíjazással), vagy akár hosszabb közreműködés keretében.

Vállaljuk elektromos hálózatok tartóoszlopait, vezetékeit érintő villamos geometriai, statikai, vagy egyéb vizsgálatok, szakértői anyagok elkészítését is. (pl.: módosult szabvány előírások megfelelőségének vizsgálata régebbi szerkezeteken, a szükséges beavatkozások meghatározása, tervezése, idegen létesítmények oszlopszerkezetre való rögzítéséhez kapcsolódó vizsgálatok, szakvélemények készítése).

icon-lezeres-felmeresLézeres felmérés és LIDAR mérési eredmények feldolgozása

A lézeres bemérés tulajdonképpen a hagyományos földi geodéziát helyettesíti oly módon, hogy nagyságrendekkel több mért pont x,y,z koordinátáját adja legalább olyan pontossággal, és sokkal rövidebb idő alatt, mint a földlézeri geodézia.

Ezzel a módszerrel másodpercenként akár 250 000 pont mérhető, szükség esetén 4 visszaverődés megkülönböztetésével.

A több műhold adatait, valamint a gépre szerelt és a földön 25 km-es távolságokban letelepített GPS állomások adatait feldolgozva minden időpillanatban pontosan meghatározható a mérőfejek helyzete, amiből minden egyes pontra számítható x,y,z koordináta. Ennek segítségével a terepi pontok mérési hibája kisebb,mint 5 cm. A mérés közben nagy felbontású ortofotók és videofelvételek készíthetők.

Egyik elterjedt alkalmazási területe az utak, autópályák, vasutak felmérése, ahol gyorsan és pontosan készíthető teljes felmérés és nincs szükség forgalomterelésre sem. Emellett a technológia bármely nyomvonalas létesítmény (köztük elektromos szabadvezeték hálózat) felmérésére is használható.

A felmérési adatokból később szinte minden szakági terv elkészíthető. Az általunk ajánlott szolgáltatás keretében a terület pontos bemérése után a valóságnak megfelelő átnézeti-, nyomvonal-, és kereszt- vagy hossz-szelvény rajzok készülhetnek, melyek kiegészülnek nagy felbontású digitális fotókkal és videofelvételekkel.

Ezzel a technológiával nagy kiterjedésű területek felmérése párhuzamos repülésekkel valósítható meg. Területfejlesztési tervekhez adatgyűjtés, nagy pontosságú DTM, TIN háló készíthető így, mely rendkívül nagy pontosságú tervezési alapadatot produkál, gyors határidővel.

A technológiával települések területének felmérése is lehetséges, Egy település felméréséből származó adatok felhasználása igen változatos lehet. Többek között kiválóan alkalmas térinformatikai rendszerek alaptérképének és kiegészítő adatainak felmérésére, nyilvántartási térképek alapjának, mobilszolgáltatóknak bázisállomás elhelyezésének vizsgálatára.

A gyors és pontos adatrögzítésnek köszönhetően a technológia akár napi 100 km2 felmérését is lehetővé teszi, a nagy pontsűrűségnek köszönhetően igen pontos kubatúra számítást tesz lehetővé.

1.1.1   A technológia rövid ismertetése

 • FLI-MAP, HTR Rendszerek

A Fugro által kifejlesztett FLI-MAP rendszer nagy pontsűrűségű (akár több mint 120 pont/m²), nagy pontosságú LiDAR adatgyűjtésre szolgál. A FLI-MAP gyakorlatilag egy önálló LiDAR rendszer lézerszkennerrel, GPS pozícionálással és inerciális navigációs rendszerrel (INS). A rendszer minden szükséges FAA és CAA engedéllyel rendelkezik ahhoz, hogy LiDAR felmérések végrehajtása céljából helikopterre lehessen szerelni. A FLI-MAP viszonylag kis magasságból is rugalmasan alkalmazható, ami nagy pontsűrűséget és kiváló minőséget eredményez.

A LiDAR adatgyűjtéssel párhuzamosan a FLI-MAP digitális videofelvételt és nagy felbontású digitális fényképeket is készít a felmért területről függőlegesen lefelé és ferdén előre néző kameráival. A függőlegesen lefelé néző nagy felbontású fényképezőgép képeiből ortorektifikált fotókat lehet készíteni.

Lézerek

A rendszer távolságmérő lézerszkennerének pásztázási sebessége 250 ciklus/másodperc. Minden ciklusban 1000 lézersugarat bocsátanak ki 60 fokos szögben, a repülési irányra merőleges síkban. A  szkenner teljesítménye tehát kb. 250 000 lézerpont/másodperc, ami az adott terület nagyon részletes és pontos 3D-s feltérképezését teszi lehetővé. A lézer mérési pontossága 1 cm.

Pozíció

A lézerpontok pozíciójának minél pontosabb meghatározásához a FLI-MAP a helikopterre szerelt speciális antennákon lévő L1/L2-es GPS vevők, valamint a földi referenciaállomások adatait használja. Az utólagos adatfeldolgozás során ezen GPS-adatokat kinematikai feldolgozási módszerekkel egyesítve minden referencia-időpontra vonatkozóan (a FLI-MAP esetében másodpercenként tízszer) kiszámítható a rendszer pontos pozíciója.

Térbeli helyzet

A rendszer térbeli helyzetét a másodpercenként 200 mérést végző Inerciális Mérőegység (IMU) rögzíti. A FLI-MAP tartókeretébe beszerelt berendezés képes pontosan érzékelni a három tengely (hossz-, kereszt- és függőleges tengely) mentén tapasztalt elfordulást, valamint a gyorsulás mértékét (XYZ koordinátarendszerben).

A számított pozíció és térbeli helyzet integrációja speciális szűrők segítségével zajlik. Ennek révén a rendszer pozíciójáról és térbeli helyzetéről minden 0,02 másodpercben (másodpercenként 50-szer) pontos adatok nyerhetők.

LiDAR koordináták

A másodpercenként 50 adatsoron alapuló számított repülési útvonal WGS84 koordinátái megfelelő alapszint és térképvetület alkalmazásával kerülnek áttranszformálásra a földi irányítóhálózat helyi koordinátarendszerébe. A lézerpontok koordinátáit ezek után úgy kaphatjuk meg, ha a repülési útvonal-koordinátákat egyesítjük a rendszer konfigurációs paramétereivel és a lézerszkennerek által mért távolsági adatokkal.

A rendszer abszolút pontossága 2-4 cm x,y,z koordinátára vonatkoztatva.

Képek, videók

Két fixen beépített, fix fókuszú digitális kamera kap helyet a rendszerben. A GPS-időhöz kötött videóval készülő felvétel a helikopter fedélzetén MPEG4 digitális videó formátumban robusztus adattárolókra kerül lementésre. Az egyik kamera ferdén előrefelé néz, a másik pedig függőlegesen lefelé, nagyjából a lézer által pásztázott területre. A teljes videofelvétel mellett fényképek is készülnek egy előrefelé néző és egy függőlegesen beépített kamerával (mindkettő 12 megapixeles), akár 2 cm terepi felbontású felvétel is készíthető. Minden digitális fénykép mellé eltárolásra kerül a kamera adott pillanatra vonatkozó pozíciója és térbeli helyzete. Ez a lézerszkennerek adatai alapján készíthető terepmodellel együtt nagy felbontású ortorektifikált képek készítését teszi lehetővé.

 • Feldolgozás, felhasználás

Osztályozás

A sokmillió lézerpontot különböző eljárásokkal osztályozzuk, vagyis megkülönböztetünk, talajpontokat, különböző magasságú növényzetet, épületeket, távvezetékeket, és egyéb műtárgyakat. A talajpontokból lehet elkészíteni a nagypontosságú DTM modellt. A DTM modellt felhasználva lehet elkészíteni a nagyfelbontású fotókamera képeiből az ortofotót, aminek felbontása a repülési magasságtól függően 2-8 cm lehet, ez a felbontás már igen nagy részletgazdagságot jelent.

Kiértékelés, dokumentálás

Az ortofotók és a pontfelhő segítségével történik maga a kiértékelés. A kiértékelt 3D-s modell alkalmas arra, hogy bárhol készíthető pontos kereszt, vagy hossz-szelvény. A teljes terület felmérésre kerül, így könnyen ellenőrizhető bármiféle változás, valamint akár a ferde területeken a kaszálási felület is meghatározható.

1.1.2   Nagyobb területek felmérése

A települések felmérése csak annyiban tér el a vonalas létesítmények felmérésétől, hogy itt egymással párhuzamos sávokban történik a felmérés. De a pontosság természetesen ugyan akkora mintha csak egy vonalban repültünk volna.

A település felmérések felhasználás igen változatos lehet. Többek között kiválóan alkalmas térinformatikai rendszerek alaptérképének és kiegészítő adatainak felmérésére, nyilvántartási térképek alapjának, mobilszolgáltatóknak bázisállomás elhelyezésének vizsgálatára.

Speciálisan nehéz terepen a geodéziai mérés csaknem lehetetlen. E módszerrel az ilyen területek is sokszoros pontsűrűséggel pontosan felmérhetők.

A rendszer igen hatékony felmérési és feldolgozási lehetőséget biztosít, a feldolgozás sebessége nagyban függ a megrendelt adatoktól, de a rendszer hatékonyságának köszönhetően nagyságrendekkel gyorsabb, mint a hagyományos geodéziai felmérés és feldolgozás. A nagyfokú sebességnövekedésnek köszönhetően gazdaságos és költség hatékony megoldásokat tudunk biztosítani (pl. a forgalom korlátozása nélkül végezhető a mérés). Egy méréssel több szakterület számára is tudunk adatokat biztosítani.

Az általunk ajánlott szolgáltatás keretében a terület pontos bemérése után a valóságnak megfelelő átnézeti-, nyomvonal- és kereszt- vagy hossz-szelvény rajzok készülhetnek, melyek kiegészülnek nagy felbontású digitális fotókkal és videofelvételekkel.

Miután a pontfelhőből az összetartozó pontok leválogatása eredményeként 3D-ben megjeleníthető a teljes vizsgált övezet, bármilyen irányú metszeteket tudunk vizsgálni. Jó lehetőség ez például a vegetáció vizsgálatára, csatornázási és egyéb fejlesztési projektek tervezéséhez, szabályozási tervek elkészítéséhez.

Mint a fentiekből is látható, az általunk készített dokumentációk, szolgáltatások modul-szerűen összeválogathatók. Az alap dokumentáción túl számtalan lehetőség áll rendelkezésre a megrendelői igények mind teljesebb kielégítésére.

Az elkészült dokumentációk formátuma megfelelhet a jelenlegi adatbázis által megfogalmazott igényeknek. A szolgáltatott adatok az adatbázisba közvetlenül beilleszthetők.

A javasolt alkalmazás előnyeit néhány sorban összefoglalva:

 • Adott pillanatban a valóságnak megfelelő állapot rögzítése, dokumentálása (objektumok dokumentáció felújítása, új objektumok megvalósulási dokumentációjának elkészítése, kiegészítése).
 • Különböző fejlesztési elképzelésekhez, az adott terület 3D-s modellje kiváló tervezési alapadatokat szolgáltathat.
 • Mérések, távolságok, területek meghatározása.
 • Vegetáció kezelés prognosztizálása.
 • Az elkészült dokumentáció adatai, (műszaki dokumentáció, fényképek, videók) közbenső kódtáblákkal a már működő különböző adatbázisok objektumaihoz kapcsolhatók.
 • A végtermék a megrendelő igényeinek megfelelően alakítható.
 • A szolgáltatott adatok több rétűek, megbízhatóbbak, mint a hagyományos geodézia adatai.
 • Nagyobb mennyiség (>1000 ha) egyidejű felmérése esetén a földi geodézia árával vetekszik.

1.1.3   Nyomvonalas létesítmények felmérése

A lézeres felmérést Európából és a kontinensen kívülről is több cég ajánlotta már. A mérések után az adatok speciális feldolgozását, a megrendelő igényeihez igazodó szakági dokumentációk elkészítését, az üzemviteli igények minél szélesebb körben történő kielégítését célzó szolgáltatásokat azonban nem.

Társaságunk ezen igények kiszolgálására olyan módszert dolgozott és próbált ki, mely rövid idő alatt a szakma számára használható dokumentációkat szolgáltat.

Fő profilunk a nagyfeszültségű távvezetékek létesítéséhez és üzemviteléhez kapcsolódó tervezői, szakértői és mérnökirodai feladatok végzése. A technológiát ezért első sorban szabadvezetékek felmérésére dolgoztuk ki, de, természetesen egyéb felszíni nyomvonalas létesítmények (árvízvédelmi töltések, utak, vasutak stb.) felmérésére is alkalmazható.

A meglévő, 30-40 éves, vagy még idősebb távvezetékek dokumentációja sok esetben alig, vagy egyáltalán nem használhatók.

A környezetben végbement változások: új létesítmények építése (utak, autópályák, épületek stb. valamint a tulajdonjogi változások rövid időn belül olyan helyzetet teremtettek és teremtenek, hogy a dokumentációk például az újonnan tervezett keresztezések vizsgálatához már nem megbízhatóak.

Az általunk ajánlott szolgáltatás keretében a távvezetékek pontos bemérése után a valóságnak megfelelő átnézeti-, nyomvonal-, és hossz-szelvény rajzok készülnek, melyek kiegészülnek nagy felbontású digitális fotókkal és videofelvételekkel.

A mérés során regisztrálásra kerül a környezeti hőmérséklet és a sodrony hőmérséklete is. A mért adatokból meg tudjuk határozni akár fázisonként a beszabályozás valóságos paramétereit, kiszámoljuk a maximális húzó igénybevételt, a σmax-ot. A hossz-szelvényekbe beillesztjük a szabvány által előírt üzemállapotokra vonatkozó belógási görbéket és értékeljük a terepszint feletti magasságok és a felszíni létesítményekkel történő keresztezések szabványosságát. Lehetőség van arra, hogy tetszőleges (előre meghatározott) sodronyhőmérséklethez tartozó belógási görbék illesszünk be és ezzel bizonyos túlterhelt állapotok, vagy kapacitásbővítési lehetőségek vizsgálatát is elvégezzük.

Miután a pontfelhőből az összetartozó pontok leválogatása eredményeként 3D-ben megjeleníthető a teljes vizsgált övezet, bármilyen irányú metszeteket tudunk vizsgálni. Jó lehetőség ez például a vegetáció vizsgálatára.

Mint a fentiekből is látható, az általunk készített dokumentációk, szolgáltatások modul-szerűen összeválogathatók. Az alap dokumentáción túl számtalan lehetőség áll rendelkezésre az üzemeltetői, tulajdonosi igények mind teljesebb kielégítésére.

Lehetőség van például a szolgáltatás olyan kiegészítésére, melynek során megfelelő erdészeti ismeretek birtokában lehetőség nyílik az erdőnyiladék tisztítás tervezésére (pontosan körülhatárolható facsoportok pontos négyzetméterrel).

Külön igény esetén a mért és feldolgozott adatokból, a középfeszültségű és a nagyfeszültségű hálózatokra elkészíthető a távvezetékek vezetékjogi bejegyzéséhez szükséges „földhivatali, bejegyzési dokumentáció” is.

Az elkészült dokumentációk formátuma megfelelhet a jelenlegi adatbázis által megfogalmazott igényeknek. A szolgáltatott adatok az adatbázisba közvetlenül beilleszthetők.

A javasolt alkalmazás előnyeit néhány sorban összefoglalva:

 • Adott pillanatban a valóságnak megfelelő állapot rögzítése, dokumentálása (régi vezetékek dokumentáció felújítása, új vezetékek tervezéséhez tervezési alaptérkép és 3D modell készítése, a megépült létesítmény megvalósulási dokumentációjának elkészítése, kiegészítése).
 • Különböző üzemállapotok leképezése.
 • Mérések, távolságok, területek meghatározása.
 • Vegetáció kezelés prognosztizálása.
 • Az elkészült dokumentáció adatai, (műszaki dokumentáció, fényképek, videók) közbenső kódtáblákkal a már működő különböző adatbázisok objektumaihoz kapcsolhatók.
 • A végtermék a megrendelő igényeinek megfelelően alakítható.
 • A szolgáltatott adatok több rétűek, megbízhatóbbak.
 • Nagyobb mennyiség (>100 km) egyidejű felmérése esetén a földi geodézia árával vetekszik.

icon-tech-fejlesztesekTechnológiai fejlesztések

Bármely felmerülő iparági igény kiszolgálásában, probléma kezelésében állunk megrendelőink szolgálatára, melyből néhány már korábban felmerült igényt az alábbiakban foglaltunk össze:

 • új üzemviteli technológiák fejlesztése, oktatása
 • meglévő technológiák felülvizsgálata, korszerűsítése, oktatása
 • új műszaki megoldások megvalósíthatóságának műszaki és gazdaságossági vizsgálata, műszaki specifikáció összeállítása, műszaki- és árajánlatok bekérése, értékelése, alkalmazási javaslatok kidolgozása